مدیریت

دکتر بهرام بهرامی

استادیار گروه فیزیک

آدرس پست الکترونیک: bahrami@tafreshu.ac.ir

صفحه شخصی: http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa